เรียนรู้เรื่องเวลาบอกระยะเวลา เปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาอ่านตารางเวลา และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา